Program


Dzień pierwszy, 15 maja 2022 r. (niedziela)

GodzinaTematMiejsce
16:00 – 21:00Rejestracja uczestników, odbiór materiałów, zakwaterowanie.
Punkt informacyjny będzie znajdował się w Hotelu ANDERS (obok recepcji hotelu).
18:00 – 21:00KolacjaRestauracja Pałacowa

Dzień drugi, 16 maja 2022 r. (poniedziałek)

GodzinaTematMiejsce
07:00 – 09:30ŚniadanieRestauracja Pałacowa
09:30 – 10:15Otwarcie I KGO
Wystąpienia przewodniczącego Rady Programowej i zaproszonych Gości
przewodniczący sesji: Piotr Manczarski
Sala Kongresowa
10:15 – 11:15Sesja plenarna I cz. A
przewodniczący sesji: Piotr Manczarski / Anna Bogdan

SP1: Aspekty prawne i technologicne gospodarki odpadami – gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
Uwarunkowania prawne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – stan obecny
i perspektywa zmian – Zbigniew Bukowski
Postępowanie z odpadami budowlanymi po zmianie przepisów o odpadach – Marek Górski
Sala Kongresowa
11:15 – 11:35przerwa kawowa
11:35 – 13:05Sesja plenarna I cz. B
przewodniczący sesji: Piotr Manczarski / Anna Bogdan

SP1: Aspekty prawne i technologiczne gospodarki odpadami – gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
Modernizacja linii technologicznej w celu zwiększenia efektywności procesu sortowania odpadów.
Analiza na podstawie przykładu ZUOK w Płoszowie – Marek Klimek
Nowe trendy w gospodarce odpadami: analiza bibliometryczna wybranych rozwiązań – Andrzej Białowiec
Rola Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w domknięciu systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w Polsce – Grzegorz Wielgosiński
Sala Kongresowa
13:15 – 14:30ObiadRestauracja Pałacowa
14:40 – 16:20Sesje tematyczne:

ST1: Odpady komunalne i ich potencjał dla GOZ
przewodniczący sesji: Zbigniew Bukowski / Emilia Den Boer

Ocena potencjału recyklingu odpadów komunalnych w kontekście wyników kompleksowych
badań morfologicznych – Emilia Den Boer
Porównanie bilansu składników biodegradowalnych dla odpadów komunalnych przetwarzanych
w procesie MBP wytwarzanych w trzech miejscowościach – Edward Meller
Odpady z bionaczyń – właściwości technologiczne – Krystyna Lelicińska
Obieg zamknięty w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych – Jolanta Latosińska
Kompostowanie przydomowe jako recykling odpadów, przepisy, sposoby rozliczania
przez gminę – Marek Kundegórski
Dzienniki marnowania żywności w domach uczniów szkół podstawowych  – Jan Den Boer

ST2: GOZ – analiza wybranych zagadnień w gospodarce odpadami
przewodniczący sesji: Andrzej Białowiec  /Anna Rolewicz-Kalińska

Czy w Polsce można legalnie, zgodnie z przepisami, opracowywać i wdrażać nowe technologie
przetwarzania odpadów? – Włodzimierz Urbaniak
Gospodarka o obiegu zamkniętym na kampusach uniwersyteckich – przegląd i propozycja – Aleksandra Jakimiuk
Holistyczne systemy zarządzania zasobami – rola schematu rozszerzonej odpowiedzialności
producenta za opakowania – Anna Sapota
Możliwości spełnienia wymagań GOZ w zakresie selektywnej zbiórki odpadów – Anna Rolewicz-Kalińska
Smart waste i innowacyjne technologie kompostowania – Ignacy Kaźmierczak
Badania postępowania studentów z ZSEE – Kamil BanaszkiewiczSala 1


Sala 2
16:20 – 16:40Przerwa kawowa
16:40 – 17:45Sesje tematyczne:

ST3: Właściwości odpadów istotne w kontekście uwarunkowań GOZ

przewodniczący sesji: Marek Górski / Włodzimierz Urbaniak

Zagospodarowanie odpadów po budowlanych w świetle zmian wchodzących z początkiem roku 2023.
Instalacje do przetwarzania odpadów po budowlanych – Grzegorz Kowalczyk
Związki ołowiu i chromu w odciekach ze składowisk odpadów – Kazimierz Szymański
Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do
przetwarzania odpadów (odzysk, recykling, unieszkodliwianie) – Teresa Kubiak
Odzysk frakcji mineralnej ze stabilizatu – Jacek Połomka

ST4: Analiza wybranych zagadnień w gospodarce odpadami cz. II
przewodniczący sesji: Grzegorz Wielgosiński / Marek Sobiecki

Poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon – obowiązki a możliwości – Marek Sobiecki
Tworzywa sztuczne w obliczu pandemii Covid-19 – Iwona Pasiecznik
Odpady niebezpieczne, praktyczne podejście do możliwości przeklasyfikowania odpadów
na odpady inne niż niebezpieczne – Aleksandra Nowak
Recykling mechaniczny zużytych opon versus odzysk energetyczny – Andrzej Kubik


Sala 1
Sala 2
20:00Uroczysta gala KongresuSala Kongresowa

Dzień trzeci, 17 maja 2022 r. (wtorek)

GodzinaTematMiejsce
07:00 – 09:00ŚniadanieRestauracja Pałacowa
09:00 – 11:05 Sesja plenarna
SP2: Aspekty prawne i technologiczne gospodarki odpadami – gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
przewodniczący sesji: Eugeniusz Koda / Robert Sidełko

Wskaźniki efektywności środowiskowej w zakresie gospodarki odpadami w aspekcie
zarządzania środowiskowego – Alina Matuszak-Flejszman
Wartość opałowa, a efektywność termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Zbigniew Grabowski
Komunalne zasoby energii – odpady – Robert Sidełko
Termiczne przekształcanie odpadów jako komplementarna metoda realizacji zadań GOZ 2035
– podstawowe uwarunkowania – Tadeusz Pająk
System finansowania GO w Polsce – Jarosław Roliński
Sala Kongresowa
11:05 – 11:25Przerwa kawowa
11:30 – 13:00Sesje tematyczne:

ST5: Bioodpady i rola recyklingu organicznego
przewodniczący sesji: Andrzej Jędrczak / Krystyna Lelicińska
Strategie wykorzystania odpadów przetwórstwa owocowego – Alfred Błaszczyk
Odpady gastronomiczne jako potencjał materii organicznej do produkcji kompostów – Anna Głowacka
Przemysłowe odpady drzewne i możliwość ich zagospodarowania rolniczego  – Edward Meller
Proces kompostowania odpadów jako potencjalne źródło tlenku węgla wykorzystywanego w biorafinerii
– analiza możliwości sprzężenia technologii – Karolina Sobieraj
Skład morfologiczny odpadów biodegradowalnych zbieranych na terenie miast i wsi – Andrzej Jędrczak/ Wojciech Dronia
Marnowanie żywności w szkołach podstawowych – Jan Den Boer

ST6: Zawracanie materiałów i surowców do obiegu
przewodniczący sesji: Zbigniew Grabowski/ Jolanta Latosińska

Potencjalne możliwości recyklingu organicznego w oczyszczalni ścieków w świetle założeń gospodarki cyrkularnej – Alina Dereszewska
Produkty otrzymywane z węgla brunatnego w procesach gospodarki o obiegu zamkniętym – Kamila Masłowska
Wykorzystanie odpadów w budownictwie drogowym i rekultywacji – Magdalena Olejarczyk
Potencjał odzyskiwania metali z odpadów w kontekście racjonalnej gospodarki surowcami metalicznymi – Weronika Urbańska
Opracowanie i potwierdzenie ostatecznej formy innowacyjnej technologii otrzymywania na
bazie wielogatunkowego szkła odpadowego pełnowartościowych, okładzinowych płytek ceramicznych,
stanowiących przełom w branży – Zbigniew Woźniak
Aspekty prawne związane z podziemnymi składowiskami odpadów – Hubert Makuła

Sala 1Sala 2
13:00 – 14:15ObiadRestauracja Pałacowa
14:00 – 16:00Panel dyskusyjny
Quo vadis w gospodarce odpadami? Wyzwania na najbliższe lata!
przewodniczący sesji: Piotr Manczarski
Sala Kongresowa
16:15 – 16:35Przerwa kawowa
16:30 – 17:00Podsumowanie I KGO
przewodniczący sesji: Piotr Manczarski
Sala Kongresowa
18:30Spotkanie integracyjne w Karczmie pod Modrzewiem – szanty, pieczenie jaszczurów…

Dzień czwarty, 18 maja 2022 r. (środa)

GodzinaTematMiejsce
07:00 – 09:00ŚniadanieRestauracja Pałacowa
09:15 – 12:00z Regionem Ostródzko – Iławskim na TY – wyjazd integracyjny uczestników Konferencji do Ostródy z przewodnikiem,
zwiedzanie zamku krzyżackiego.
Rejs statkiem na Trasie Ostróda – Stare Jabłonki (Kanał – SZLAK SZELĄGA)
12:00 – 13:00ObiadRestauracja Pałacowa
14:00Zakończenie I KGO, wyjazd uczestników