Tematyka KGO

Do podstawowych, podejmowanych w trakcie Kongresu Gospodarki Odpadami, zagadnień merytorycznych należy zaliczyć:

 • Minimalizacja powstawania odpadów,
 • Aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne wdrażania wymagań gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarce odpadami,
 • Zmiany jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej,
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w odpadach komunalnych – przykłady działań wdrożeń
  (PL i Kraje Członkowskie UE),
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w odpadach opakowaniowych i innych, powstałych
  po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta, ekoprojektowanie,
 • Gospodarka innymi wybranymi grupami odpadów (m. in.: odpady medyczne, paliwa
  z odpadów, ZSEE, zużyte opony, baterie i akumulatory etc.),
 • Innowacje w organizacji i technologii gospodarki odpadami,
 • Znaczenie i wpływ na systemy gospodarki odpadami (SGO) Konkluzji BAT dla przetwarzania
  i termicznego przekształcania odpadów,
 • Mechanizmy wspierania działań w zakresie SGO oraz finansowania innowacji,
 • Efektywność systemów gospodarowania odpadami,
 • Przewidywanie rozwoju technologii w GOZ (w tym recykling materiałowy, chemiczny
  i biologiczny oraz odzysk odpadów),
 • Nowe trendy w obszarze Urban Mining oraz Waste Architecture.

Tematyka Kongresu:

 • Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2022 w kontekście realizacji zadań GOZ: – zagrożenia i możliwości,- aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne,- znaczenie konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów.
 • Zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2035: – odpady komunalne,- odpady opakowaniowe i inne, powstałe po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), system kaucyjny, inne grupy odpadów: m.in. odpady z produkcji, zużyte opony, odpady medyczne, paliwa z odpadów, przykłady dobrych praktyk w innych krajach UE, kwestie społeczne (akceptacja społeczna dla obiektów gospodarki odpadami, udział społeczeństwa we wdrażaniu GOZ).
 • Wdrażanie innowacji w gospodarce odpadami: innowacje organizacyjne i technologiczne, optymalizacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej, systemy wsparcia dla innowacji w gospodarce odpadami, synergia gospodarki odpadami z innymi dziedzinami przemysłu (energetyka, przemysł chemiczny, etc.), technologie informacyjne w GO, nowoczesne narzędzia monitoringu i kontroli.
 • Wykorzystanie instrumentów prawnych (ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  i pozwolenia zintegrowanego) uwzględniających zintegrowane podejście do ochrony środowiska w procesie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów.