15-18.05.2022 r.
Lokalizacja
Program
Rejestracja

Kongres Gospodarki Odpadami (KGO) to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli: nauki, praktyki gospodarczej, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami.

Celem strategicznym KGO jest wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami.

Kongres będzie spotkaniem o charakterze konferencyjno-szkoleniowym organizowanym cyklicznie (w cyklu dwuletnim) zajmującym się kompleksową gospodarką odpadami, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, projektantów, firm komunalnych i instalacji przetwarzających odpady, jak również przedstawicieli wykonawców inwestycji, instytucji finansujących (banki, fundusze pomocowe), wynalazców (firmy technologiczne, centra B+R) oraz świata nauki (uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze).

Kongresowi towarzyszyć będzie publikacja monografii i materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej. Przewiduje się publikacje wybranych artykułów w czasopiśmie naukowym.

Ważnym celem Kongresu będzie przygotowanie sektora gospodarki odpadami do koniecznych zmian dotychczasowego paradygmatu systemu gospodarki odpadami i skutecznego wdrażania rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym czy europejskim zielonym ładem oraz określenie uwarunkowań dla szerszego wdrażania innowacji w sektorze.

Kongres Gospodarki Odpadami jest realizowany przez Główną Sekcję Gospodarki Odpadami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, będąc naturalną kontynuacją organizowanego od 1995 roku Forum Gospodarki Odpadami.


Relacja z I Kongresu Gospodarki Odpadami

W dniach 15-18 maja 2022 roku w starych Jabłonkach odbył się pierwszy Kongres Gospodarki Odpadami pod hasłem „Zintegrowane systemy gospodarki odpadami i ich rola w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Obrady toczyły się w dwóch sesjach plenarnych, sześciu sesjach tematycznych oraz w ramach eksperckiego panelu dyskusyjnego. W efekcie zostało wygłoszone ponad 40 wystąpień przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków z branży, które stały się podstawą do dyskusji na temat przyszłości i kierunków w systemach gospodarki odpadami w Polsce w świetle wyzwań Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Tematyka konferencji koncentrowała się przede wszystkim na formalno-prawnych uwarunkowaniach wdrażania zasad gospodarki cyrkularnej na rynku polskim oraz poruszała szereg zagadnień technologicznych i organizacyjnych dotyczących możliwości wspierania rozwoju GOZ w warunkach polskich.

Główne założenia Kongresu i jego miejsce wśród innych wydarzeń w branży zostały przedstawione w trakcie otwarcia wydarzenia przez Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu dr. inż. Piotra Manczarskiego. W trakcie otwarcia znaczenie i rola Kongresu zostały również podkreślone przez Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych profesor Annę Bogdan oraz przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Kluczowa część dyskusji o przyszłości GOZ i koniecznych zmianach w systemie gospodarki odpadami w Polsce została przeprowadzona podczas panelu ekspertów, w trakcie którego uczestnicy spotkania mogli usłyszeć przemyślenia i konkluzje zaproszonych do debaty specjalistów z branży.

Organizatorem konferencji była Główna Sekcja Gospodarki Odpadami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Kongres został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W kongresie udział wzięło blisko 120 uczestników. Wydarzenie przyjmuje cykl dwu-letni i jego kolejna edycja planowana jest na wiosnę roku 2024.

Pełna relacja fotograficzna z I KGO znajduje się tutaj.


Patronat honorowy

Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Patronaty

FRUTIGER Polska Sp. z o.o.
Grupa INTERSEROH w Polsce
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Protechnika Łuków Sp. z o.o.
Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Sutco-Polska Sp. z o.o.
Sweco Polska Sp. z o. o.
TOMRA SORTING Sp. z o.o.
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami Izba Branży Komunalnej

Patronat medialny